Loading...
Thông tư
Thông tư số 35/2016/TT-BLĐTBXH HD thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo QĐ số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/06/2015 của Thủ tướng Chính Phủ (28-02-2017)
Thông tin phát hành: Bộ LĐ-TBXH, ngày 25/10/2016
Thông tư số 35/2016/TT-BYT V/v ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT (18-11-2016)
Thông tin phát hành: Bộ Y Tế, ngày 28/09/2016
Công văn số 06/BCĐCCHC ngày 09/08/2016 của Ban Chỉ Đạo Cải Cách Hành Chính Của Chính Phủ (12-09-2016)
V/v tăng cường triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020
Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (26-10-2016)
Thông tin phát hành: Bộ LĐTBXH, ngày 26/07/2016
Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/07/2016 của Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội (12-09-2016)
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ
Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC - Hướng dẫn thực hiện BHYT đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu (26-10-2016)
Thông tin phát hành: BQP-BYT-BTC, ngày 20/06/2016
Thông tư số 05/2016/TT-BNV ngày 10/06/2016 của Bộ Nội Vụ (16-07-2016)
Hướng dẫn thực hiện mức lương sơ sở đối với các đối tượng hương lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/05/2016 của Bộ Y Tế (31-08-2016)
Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT - Quy định về công tác y tế trường học (26-10-2016)
Thông tin phát hành: BYT - BGDĐT, ngày 12/05/2016
Thông tư liên tịch số 49/016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 14/04/2016 của Bộ Quốc Phòng - Bộ Y Tế - Bộ Tài Chính (08-07-2016)
Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu
Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 14/04/2016 của Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính (23-06-2016)
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG, HỌC SINH, SINH VIÊN ĐANG CÔNG TÁC, LÀM VIỆC, HỌC TẬP TRONG BỘ QUỐC PHÒNG, NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC KHÁC TRONG TỔ CHỨC CƠ YẾU VÀ THÂN NHÂN QUÂN NHÂN TẠI NGŨ, THÂN NHÂN CƠ YẾU
Thông tư số 46/2016/TT-BQP - Quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý (26-10-2016)
Thông tin phát hành: Bộ Quốc Phòng, ngày 01/04/2016
Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội (21-05-2016)
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC - Hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân (26-10-2016)
Thông tin phát hành: BCA-BYT-BTC, ngày 28/12/2015
Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y Tế, Bộ Tài Chính (16-03-2016)
Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hàng trên toàn quốc
Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/10/2015 của Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội (25-12-2015)
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Công văn số 4018/LĐTBXH-ATLĐ ngày 05/10/2015 của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội (31-10-2015)
V/v điều chỉnh tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong sổ BHXH
Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTB&XH ngày 01/07/2015 của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội (23-10-2015)
Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Thông tư số 29/2015/TT-BCA ngày 01/07/2015 của Bộ Công An (13-08-2015)
Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân
Công văn số 67/BHXH-GĐBHYT ngày 23/01/2015 của BHXH tỉnh Bình Định (29-01-2015)
V/v tạm dừng ký hợp đồng KCB BHYT
Công văn số 38/BHXH-GĐBHYT ngày 22/01/2015 của BHXH tỉnh Hưng Yên (28-01-2015)
V/v thông báo cơ sở mới ký hợp đồng KCB BHYT năm 2015
Công văn số 37/BHXH-CST ngày 21/01/2015 của BHXH tỉnh Hưng Yên (28-01-2015)
V/v thông báo mất sổ BHXH
Công văn số 57/BHXH-GĐBHYT ngày 21/01/2015 của BHXH tỉnh Bình Định (29-01-2015)
V/v thông báo bổ sung cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2015
Công văn số 53/BHXH-GĐBHYT ngày 15/01/2015 của BHXH tỉnh Thanh Hóa (28-01-2015)
V/v thông báo cơ sở mới ký hợp đồng KCB BHYT năm 2015
Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y Tế (14-01-2015)
Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT
Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học công nghệ (09-12-2014)
Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Công văn 3577/CTPH-BKTTW-BHXH ngày 26/09/2014 càu Ban Kinh Tế Trung Ương và BHXH Việt Nam (13-10-2014)
Chương trình phối hợp công tác giữa ban Kinh tế Trung ương và BHXH Việt Nam
Công văn số 6594/BYT-BH ngày 23/09/2014 cảu Bộ TY Tế (27-10-2014)
V/v thanh toán BHYT đối với một số VTYT theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT
Công văn 934/BHXH-CST ngày 12/08/2014 của BHXH tỉnh Hải Dương (19-08-2014)
V/v xử lý sô3 BHXH cấp trùng mã số tỉnh
Công văn 5284-BYT-BH ngày 07/08/2014 của Bộ Y Tế (17-09-2014)
V/v thực hiện BHYT đối với người đang làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp
Thông tư liên tịch số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 04/08/2014 (27-10-2014)
V/v sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14.09/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/04/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhan, công an nhân dân
Công văn số 7128-CV/BTCTW ngày 29/07/2014 của Ban chấp hành trung ương Đảng (17-09-2014)
V/v thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề kiểm tra đảng đối với cán bộ, công chức có thời gian công tác làm nhà giáo
Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/07/2014 của Bộ Y Tế - Bộ Tài Chính (26-08-2014)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/08/2009 của Bộ Y Tế, Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
Công văn 1861/LĐTBXH-LĐTL ngày 04/06/2014 của Bộ LĐ-TBXH (29-07-2014)
V/v thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại trả lương
Công văn số 162/SYT-NVY ngày 27/01/2015 của Sở Y Tế Vĩnh Long (28-01-2015)
V/v chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT
Công văn số 5793/BYT-KHTC ngày 16/09/2013 của Bộ Y tế (22-10-2013)
V/v hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC
Kế hoạch số 605/KH-BYT ngày 21/08/2013 của Bộ Y Tế (07-10-2013)
Triển khai thực hiện đề án " Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020
Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/04/2013 của Bộ nội vụ (21-05-2013)
Thông tư hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức
Công văn số 772/BNV-TL ngày 05/03/2013 của Bộ Nội Vụ (02-10-2012)
V/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 2012
Công văn số 90/CV-TTrB.P4 ngày 06/02/2013 của Thanh tra Bộ Y Tế (08-04-2013)
V/v xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT
Thông tư liên tịch số 102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 19/10/2012 (11-12-2012)
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân..........
Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ công an - Bộ y Tế - Bộ tài chính (22-10-2012)
Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với nhân dân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong công an nhân dân
Thông tư liên tịch số 99/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 28/08/2012 của Bộ Quốc Phòng - Bộ Tài Chính (02-10-2012)
V/v Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng
Thông tư số 20/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27/08/2012 của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội (21-09-2012)
Sửa đổi một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BLĐTB&XH ngày 26/9/2011 của BLĐTB&XH hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp
Thông tư liên tịch số 28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 14/08/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (20-09-2012)
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên màm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí
Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/06/2012 của Bộ Y tế (18-09-2012)
Hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 30/05/2012 của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội - Bộ Y tế (27-07-2012)
Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/05/2012 của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội - Bộ Y tế (27-07-2012)
Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động
Công văn số 2728/BYT-BH ngày 08/05/2012 của Bộ Y Tế (23-05-2012)
V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện BHYT
Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2012 của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội (05-06-2012)
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Công văn số 2210/BYT-KH-TC ngày 16/04/2012 của Bộ Y Tế (23-05-2012)
V/v hướng dẫn triển khai thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC
Thông báo số 651/TB-KBNN ngày 29/02/2012 của Kho bạc nhà nước (16-03-2012)
Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03/ 2012
Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài Chính (27-02-2012)
Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản
Thông tư số 38/2012/TT-BTC ngày 5/3/2012 (10-04-2012)
Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp
Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 (10-04-2012)
Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà Nước
Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 của Bộ Tư Pháp (27-02-2012)
Về thể thức, trình bày văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ, ............
Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/09/2011 của Bộ Tài Chính (10-10-2011)
Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của thủ tướng chính phủ về quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam
Công văn số 143/TANDTC-KHXX ngày 21/09/2011 của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao (15-11-2011)
V/v một số vấn đề liên quan đến việc khởi kiện vụ án dân sự của cơ quan BHXH
Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/09/2011 của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội (15-11-2011)
Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình........
Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/07/2011 của Bộ Y Tế (17-08-2011)
Thông tư ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ BHYT thanh toán
Thông tư số 78/2011/TT-BTC ngày 08/06/2011 của Bộ Tài Chính (05-07-2011)
Hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động ...........
Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/06/2011 của Bộ Nội Vụ (11-08-2011)
Thông tư quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan tổ chức
Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/06/2011 của Bộ Nội Vụ (05-07-2011)
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức
Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 06/05/2011 của Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính (30-06-2011)
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/05/2011 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quyết định số 130-CP ngày 20/06/1975 .....
Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 06/05/2011 của Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính (30-06-2011)
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/05/2011 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.
Thông tư số 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27/04/2011. Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng (26-05-2011)
 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 và Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04//04/2011 của Chính Phủ
Thông tư số 07/2011/TT-BLĐTBXH ngày 15/04/2011 của Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội (12-05-2011)
Hướng dẫn xác định đối tượng, mức hưởng trợ cấp và tổ chức thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ ...
Công văn số 48/2011/TT-BTC ngày 08/04/2011 của Bộ Tài Chính (29-04-2011)
Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi, người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn.
Thông tư số 01/2011/TTLT-BNV-BKHCN ngày 07/04/2011 của Bộ Nội Vụ - Bộ Khoa Học và Công Nghệ (11-05-2011)
Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài Chính (31-03-2011)
Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội Vụ (24-02-2011)
Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của chính phủ.............
Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (28-01-2011)
Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội Vụ (24-02-2011)
Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội Vụ (25-02-2011)
Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của chính phủ .........................
Thông tư số 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/12/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính (13-01-2011)
Hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người vừa có thời gian bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Thông tư số 143/2010/TT-BTC ngày 22/09/2010 của Bộ Tài chính (13-10-2010)
Thông tư quy định sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách nhà nước
Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/09/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (17-09-2010)
Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
Thông tư số 26/2010/TT-BLĐTBXH ngày 13/09/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (17-09-2010)
Về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 11 năm 2007 về hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 11/09/2010 (17-09-2010)
Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2006 và thay thế thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 12 tháng 04 năm 2007
Thông báo số 2932/TB-BLĐTBXH ngày 25/08/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (26-08-2010)
Về việc nghỉ làm việc vào ngày thứ sáu 03 tháng 09 năm 2010 và làm việc bù vào thứ bảy ngày 11 tháng 09 năm 2010
Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010 của Bộ Tài chính (15-07-2010)
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/06/2010 của Bộ Tài chính (12-07-2010)
Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
 
Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/06/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (09-06-2010)
Hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
Thông tư Liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/05/2010 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ LĐTB&XH (23-06-2010)
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
Công văn số 2904/BYT-QLD ngày 07/05/2010 của Bộ Y tế (02-06-2010)
Về việc Tăng cường công tác quản lý hoạt động cung ứng, sử dụng thuốc và giá thuốc trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập
Thông tư số 12/2010/TT-BYT ngày 29/04/2010 của Bộ Y tế (18-05-2010)
Ban hành Danh mục thuốc y học cổ truyền chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh
Thông tư Liên tịch số 01/2010/TTLT-BNV-BTC ngày 26/04/2010 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính (06-05-2010)
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
Thông tư Liên tịch số 02/2010/TTLT-BNV-BTC ngày 26/04/2010 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính (06-05-2010)
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
Thông tư số 62/2010/TT-BTC ngày 21/04/2010 của Bộ Tài chính (28-04-2010)
Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010
Thông tư số 15/2010/TT-BLĐTBXH ngày 20/04/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (28-04-2010)
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2010 và Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ
Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH Ngày 07/04/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (16-04-2010)
Hướng dẫn thực hiện mức lương tố thiểu chung đối với công ty Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/04/2010 của Bộ Y Tế (15-04-2010)
Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Thông báo số 585/TB-KBNN ngày 01/04/2010 của Kho bạc Nhà nước (13-04-2010)
Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4 năm 2010
Thông tư số 02/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/01/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (21-12-2009)
Hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
Thông tư 01/2012/TT/BLĐTBXH (10-04-2012)
Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng BHXH
 
Thành viên đăng nhập
Tài khoản
Mật khẩu
 
 
Danh bạ

 
 
 Thống kê truy cập

    Trực tuyến :
    Tổng số truy cập : 0

 
 
 Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập vào website BHXH Vĩnh Long với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển dụng
 

 
 
 

Copyright © 2010 Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Vĩnh Long
Địa chỉ: Số 6F, Khóm 5, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại : 0703827003 FAX: 0703821872
Quản lý bởi: Phòng Công Nghệ Thông Tin - Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Vĩnh Long
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bá Thanh - Phó Giám đốc phụ trách